කර්මාන්ත පුවත්

  • සියලුම FDA ලියාපදිංචි සහතික නිල නොවේ

    FDA විසින් ජුනි 23 වන දින සිය නිල වෙබ් අඩවියේ “උපාංග ලියාපදිංචි කිරීම සහ ලැයිස්තුගත කිරීම” නමින් දැන්වීමක් නිකුත් කරන ලද අතර එය අවධාරණය කළේ: FDA වෛද්‍ය උපකරණ ආයතන සඳහා ලියාපදිංචි සහතික නිකුත් නොකරයි. ඇති සමාගම් සඳහා ලියාපදිංචි කිරීම සහ ලැයිස්තුගත කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු FDA විසින් සහතික නොකරයි ...
    තවත් කියවන්න