කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

2011 ජුනි මාසයේදී,මැකෙල් නිල වශයෙන් ජියැංසි පළාතේ සෙවණැලි ලාම්පු නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස ස්ථාපිත කරන ලදී. මෙම සමාගම වර්ග මීටර් 3000 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය වන පරිදි සේවකයින් 50 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සිටින නැන්චැං අධි තාක්‍ෂණික සංවර්ධන කලාපයේ පිහිටා ඇත. කර්මාන්ත ශාලාව අංගසම්පූර්ණ හා ඉහළ කාර්මිකකරණයකින් යුක්තය